جلسه مشترک رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با جناب آقای فیروز باغلی کایا رئیس محترم تورساب ، روسای تورساب استانهای ترکیه و روسای انجمن های استانی با حضور جناب آقای دکتر مونسان معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به همراه معاونین در خصوص تعاملات گردشگری ایران و ترکیه به دعوت و میزبانی انجمن صنفی ایران