مجمع عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ، جهانگردی ، زیارتی و گردشگری الکترونیک در تاریخ 97/11/11 ساعت 9 صبح در دفتر انجمن صنفی ایران با حضور نماینده محترم وزارت کار ، روسا و نمایندگان انجمن های صنفی استانهای لرستان ، اصفهان ، البرز ، قزوین ، خراسان رضوی ، تهران ، چهارمحال و بختیاری ، یزد ، قم ، فارس ، ایران ، مرکزی ، همدان ، خراسان جنوبی ، زنجان تشکیل گردید .

پس از تصویب اساسنامه کانون ، انتخابات مجمع کانون انجام شد .

اسامی منتخبین به شرح ذیل می باشد :

اعضای اصلی هیات مدیره :

ـ آقای حرمت اله رفیعی ـ انجمن صنفی ایران

ـ آقای محمود فخری ـ انجمن صنفی فارس

ـ آقای کاووس مسعودی ـ انجمن صنفی اصفهان

ـ آقای سعید ولیزاده ـ انجمن صنفی خراسان رضوی

ـ آقای امیرپویان رفیعی شاد ـ انجمن تهران

ـ اعضای علی البدل هیات مدیره :

ـ آقای مرتضی قربانی ـ انجمن صنفی ایران

ـ آقای رضا نظامی ـ انجمن صنفی مرکزی

بازرس اصلی :

ـ آقای الیاس محبی ـ انجمن صنفی لرستان

بازرس علی البدل :

ـ آقای محمد حسن سرداری ـ انجمن صنفی یزد