نشست شورای سیاستگذاری همایش شصت سالگی انجمن با حضور روسای انجمن صنفی استانها ، تشکل های گردشگری مستقر در تهران و مدیر عامل هلدینگ تامین اجتماعی