جلسه اعضای هیات مدیره انجمن صنفی ایران با نمایندگان سازمان هواپیمائی کشوری و هیات مدیره انجمن صنفی استان تهران در مورد بررسی مشکلات پیش آمده پس از لغو و تاخیرهای طولانی پروازها